Ghana


Reverend Dagadu Street
House No.19/53
P.O. Box CS 8653
Tema, Ghana.
Tel: +233 22 300019