China


Guangzhou Representative Office
Room No.3F, Guo Xian Building,
No.41 Heng Fu Road
Guangzhou, China
Tel: +86 20 83495435
Chief Representative: Mr Dean
Mobile: + 86 13318740946
Email: beneluxchina@beneluxltd.ae